Jogszabályok
Jogszabály jegyzék
 
 

 

Jogszabályok

 

Környezet

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet                                       A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet                                         A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet                                         A felszín alatti vizek védelméről

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet                                          A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet                                         A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati en-gedélyezési eljárásról

4/2004. (I.13.) FVM rendelet                                                    Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési tá-mogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról.

71/2003. (VI.27.) FVM rendelet                                               Az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termé-kek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól - 1774/2002/EK és 999/2001/EK számú rendeleteivel harmonizál

11/1996. (VII.4.) KTM rendelet                                               A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

2004. évi XXXVI. Törvény                                                      A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet                                             A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásá-nak és kezelésének szabályairól

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet                                     A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelmé-nyeiről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet                                             A hulladékok jegyzékéről

56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet          Az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról

 

Zaj és rezgés

8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet                      A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - 2003/10/EK direktíva a munkavállalók zajexpozíciójára vonatkozó egészségügyi minimumkövetelményeiről

 

Energia

108/2005.(XII.19.) GKM rendelet                                            A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII.18.) GKM rendelet módosításáról

1994. XLVIII törvény                                                                A villamos energiatermelésről és szolgáltatásról

78/2005. (X.7.) GKM rendelet                                                  Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabá-lyairól és árainak megállapításáról szóló

1107/1999. (X.8.) Korm. határozat                                          A 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energia hatékonyság nö-velési stratégiáról

 

Levegő

183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet                                          Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési te-vékenység személyi és szakmai feltételeiről

143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet                                         Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet                   Az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet                                           A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátá-si határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet                                              A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról – Europai Ta-nács 96/62 irányelve a környezeti levegő minőség értékeléséről és kezeléséről.

23/2001. (XI.13.) KöM rendelet                                               A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWtn-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről